Erfgoedbeheersplan

Geniet van een substantiële verlaging van de registratierechten of schenkbelasting bij aankoop van een beschermd goed, laat beheersmaatregelen vrijstellen van toelating, maak aanspraak op een verhoogde erfgoedpremie, ….. MONUMENTA verzorgt of begeleidt de opmaak van uw erfgoedbeheersplan.

Een beheersplan?

Een erfgoedbeheersplan is een uitgewerkte langetermijnvisie op het beheer van een beschermd goed: hoe gaat u gedurende 24 jaar de erfgoedkenmerken en -elementen van het goed behouden, herstellen en versterken?

De opmaak van een beheersplan is onder meer verplicht wanneer u bij de verwerving van een beschermd monument aanspraak wilt maken op een verlaging van de registratierechten of schenkbelasting, wanneer u in een beschermd goed gelijktijdig meerdere gespecialiseerde werken wilt uitvoeren, of wanneer u voor uw beschermd goed een erkenning als open erfgoed of ZEN-erfgoed beoogt. Ook uit eigen beweging mag u een plan laten opmaken. Een goedgekeurd beheersplan is voor elke eigenaar of gebruiker van een beschermd goed een grote meerwaarde.

Een beheersplan wordt uitgewerkt volgens een vast stramien. Het is een geïntegreerd geheel van onder andere een historische nota, een bouwhistorische inventaris, een analyse van de bouwfysische toestand, een overzicht van de erfgoedkenmerken en -elementen, een waardestelling, een beheersvisie en beheersdoelstellingen, en een opsomming van de nodige beheersmaatregelen.

Het is belangrijk dat een beheersplan zorgvuldig opgesteld wordt. Een goed beheersplan structureert de ingrepen die nodig zijn om uw beheersdoelstellingen te realiseren en vereenvoudigt zo de zorg voor het beschermd goed. Daarnaast vormt het plan het referentiepunt voor de verplichte 6-jaarlijkse rapportering over het gevoerde beheer. Wie een goed beheer kan aantonen komt bovendien in aanmerking voor een aanvullende erfgoedpremie van 10% bovenop het basispremiepercentage van 40% of het verhoogd premiepercentage van 60%. Ook biedt een beheersplan de mogelijkheid om werken te laten vrijstellen van de toelatingsplicht.

Wat kan MONUMENTA voor u doen?

  • Opmaken van een beheersplan;
  • Opmaken van delen van een beheersplan, bijvoorbeeld de historische nota of de inventaris van erfgoedelementen;
  • Actualiseren of uitbreiden van uw goedgekeurd beheersplan;
  • Opstellen en bijhouden van een onderhoudslogboek in functie van een zesjaarlijkse evaluatie;
  • Opmaken van een toestandsrapport voor een onderhoudslogboek;
  • Opvolgen van uw beheersplan als rentmeester/beheerder;
  • ...

Wat kost de opmaak van een beheersplan?

De kostprijs van een beheersplan wordt bepaald door onder meer de omvang en complexiteit van het gebouw of de site, de aard en de detaillering van de ornamentiek van exterieur en interieur, en de algemene staat. Elke prijsberekening is maatwerk.

Sinds 2019 is de erfgoedpremie van 80% voor de opmaak van een beheersplan afgeschaft. De onderzoekspremie van 80% voor onder meer bouwhistorisch onderzoek bleef wel behouden. Laat u voorafgaand een bouwhistorische studie uitvoeren, dan kunnen doorgaans aanzienlijke delen van het onderzoeksrapport gerecupereerd worden voor de opmaak van uw beheersplan.

Contacteer ons voor meer informatie.