Beheersplan

Stroomlijn het beheer van uw beschermd erfgoed, geniet van een versnelde procedure voor de uitvoering van restauratie- en onderhoudswerken, maak aanspraak op een aanvullende erfgoedpremie. MONUMENTA verzorgt of begeleidt de opmaak van uw beheersplan onroerend erfgoed.

Een beheersplan?

Een beheersplan is een uitgewerkte langetermijnvisie op het beheer van een beschermd onroerend goed of een erfgoedlandschap, en een instrument om dit beheer te organiseren en te vergemakkelijken. Zo geeft het plan aan welke werkzaamheden waar en met welke frequentie nodig zijn.

De opmaak van een beheersplan is niet verplicht, maar is voor elk beschermd onroerend goed een meerwaarde. Een beheersplan is immers een uitstekende leidraad voor het uitvoeren van werken in het kader van het actief behoudsbeginsel. Ook dient voor de uitvoering van werken die in een goedgekeurd beheersplan zijn opgenomen geen afzonderlijke toelating meer gevraagd te worden. Bovendien wordt sinds 1 januari 2019 het voorbeeldig onderhoud van een beschermd goed onder bepaalde voorwaarden beloond met een aanvullende premie van 10%, bovenop het basispremiepercentage van 40% of het verhoogd premiepercentage van 60%.

In een aantal gevallen is een goedgekeurd beheersplan vereist om een erfgoedpremie te kunnen aanvragen. Om welke situaties het gaat leest u hier.

Een beheersplan bevat onder meer een historische nota, een inventaris van de aanwezige erfgoedelementen, een beschrijving van de erfgoedwaarden, een beheersvisie, en een overzicht en verantwoording van de beheersmaatregelen. Na goedkeuring door het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft een beheersplan heeft een looptijd van 24 jaar. Aanpassing van een beheersplan is mogelijk.

Wat kan MONUMENTA voor u doen?

  • Opmaken van een beheersplan;
  • Opmaken van delen van een beheersplan, bijvoorbeeld de historische nota of de inventaris van erfgoedelementen;
  • Opmaken van een vereenvoudigd beheersplan voor niet beschermd erfgoed;
  • Actualiseren of uitbreiden van uw goedgekeurd beheersplan;
  • Opstellen en bijhouden van een onderhoudslogboek in functie van een zesjaarlijkse evaluatie;
  • Opmaken van een toestandsrapport voor een onderhoudslogboek;
  • Opvolgen van uw beheersplan als rentmeester/beheerder;
  • ...

Wat kost de opmaak van een beheersplan?

De kostprijs van een beheersplan wordt bepaald door onder meer de omvang en complexiteit van het gebouw of de site, de aard en de detaillering van de ornamentiek van exterieur en interieur, en de algemene staat. Elke prijsberekening is maatwerk.

Sinds 1 januari 2019 is de erfgoedpremie van 80% voor de opmaak van een beheersplan afgeschaft. De onderzoekspremie van 80% voor onder meer bouwhistorisch onderzoek bleef wel behouden. Laat u een bouwhistorische studie uitvoeren, dan kunnen doorgaans aanzienlijke delen van het onderzoeksrapport gerecupereerd worden voor de opmaak van uw beheersplan.

Contacteer ons voor meer informatie.