Che-rapport

Laat voor uw onroerend goed in CHE-gebied tijdig een grondig CHE-rapport opstellen en houd uw bouwplannen op schema. MONUMENTA levert rapporten die aan alle kwaliteitseisen voldoen.

Een CHE-rapport?

Een CHE-rapport is een objectieve bouwhistorische studie waaruit voor een bepaald gebouw of geheel van gebouwen de aan- of afwezigheid van erfgoedwaarden blijkt.

Een CHE-rapport is het resultaat van een bouwhistorische opname door een deskundig onderzoeker, en wordt specifiek opgesteld voor niet-beschermde (*) onroerende goederen die volgens het gewestplan of een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan gelegen zijn in ‘woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde’, kortweg ‘CHE-gebied’. In CHE-gebied dienen wijzigingen aan een exterieur, een interieur, of een buitenruimte te gebeuren met kennis van - en respect voor de eventuele erfgoedwaarden van het betreffende gebouw of ensemble.

Uit een CHE-rapport blijkt objectief of een gebouw of ensemble al dan niet erfgoedwaarde heeft, en welke elementen wel en niet waardevol zijn. Objectief wil zeggen dat de waardestelling gebeurt zonder rekening te houden met de bouwfysische staat, de gebruikersbelangen, de financiële aspecten, en de ontwerpoverwegingen. De beroepsdeontologie gebiedt daarom een strikte scheiding tussen de rollen van onderzoeker en ontwerper.

Een CHE-rapport wordt bij voorkeur vóór aanvang van het ontwerpproces opgesteld. In elk geval moet het rapport vóór de aanvraag tot omgevingsvergunning bij de bevoegde dienst (monumentenzorg) worden ingediend. In de beschrijvende nota wordt vermeld dat het rapport werd opgemaakt en ingediend. Aan de hand van het rapport beoordeelt de vergunningverlenende overheid immers hoe de geplande ingrepen rekening houden met - of inspelen op de eventuele erfgoedwaarden van het gebouw of ensemble.

Opgelet, bevat uw CHE-rapport te weinig informatie of is het selectief van opzet, dan kan uw vergunningsaanvraag niet worden beoordeeld. Toont de beschrijvende nota onvoldoende aan wat gewijzigd mag worden, wat behouden moet blijven, en op welke manier het nieuwe ontwerp de waardevolle elementen ondersteunt, dan geldt in principe het volledige behoud van het gebouw.

Door MONUMENTA reeds vóór het ontwerpproces een accuraat CHE-rapport te laten opstellen vermijdt u dure vertragingen en kunt u de eventuele erfgoedwaarden op de best mogelijke manier in uw plannen inpassen.

De omvang en de detaillering van een CHE-rapport variëren naargelang de aard en ouderdom van het onderzochte gebouw of ensemble. Een rapport omvat echter altijd:

 • een bouw- en gebruiksgeschiedenis die het resultaat is van gericht historisch-archivalisch onderzoek van onder meer bouwdossiers, patrimoniumdocumentatie, vastgoedtransacties, historische kaarten, foto’s, en (wetenschappelijke) publicaties. Bij gebouwen waarvan de bouwhistoriek teruggaat tot minstens de 18e eeuw is onderzoek van zogenaamd oud archief of ancien régime-archief noodzakelijk;
 • een feitelijke beschrijving van de actuele toestand, voortbouwend op de bevindingen van het historisch-archivalisch onderzoek. Van het gebouw of ensemble worden de zichtbare bouwonderdelen, interieurs, en hun detaillering en afwerking gedocumenteerd (beschrijving en foto-inventaris) en geïnterpreteerd;
 • een instrinsieke en contextuele waardestelling. De intrinsieke waardestelling geeft het relatieve belang van onderdelen en aspecten van een bouwwerk of structuur aan. De contextuele waardestelling waardeert het bouwwerk of ensemble ten opzichte van vergelijkbare voorbeelden elders.

Op vraag of advies van een erfgoedconsulent kan het rapport uitgebreid worden met gerichte deelontledingen, bijvoorbeeld een kleuronderzoek.

(*) Bij werken aan beschermde gebouwen in CHE-gebied zal altijd het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed om advies worden gevraagd, tenzij het goed gelegen is in een onroerenderfgoedgemeente. Doorgaans zal het agentschap haar advies baseren op een bouwhistorische nota.

Wanneer heeft u een CHE-rapport nodig?

 • IN CHE-GEBIED – In zones die op het gewestplan of in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ingekleurd zijn als ‘Gebied van culturele, historische en/of esthetische waarde’, kan de opmaak van een CHE-rapport worden opgelegd wanneer u vergunning- of meldingplichtige ingrepen wenst uit te voeren in een niet-beschermd onroerend goed waar erfgoedwaarden gekend of te verwachten zijn. Bijvoorbeeld in Antwerpen zijn onder meer het stadsgebied binnen de Leien, de wijk Zurenborg, en de omgeving van het Albertpark als CHE-gebied aangeduid;
 • BUITEN CHE-GEBIED - In Antwerpen kan bij geplande werken aan een onroerend goed buiten CHE-gebied eveneens de opmaak van CHE-rapport worden opgelegd. Dit gebeurt wanneer het gebouw of ensemble erfgoedwaarde heeft, bijvoorbeeld wanneer het opgenomen is in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, of wanneer erfgoedwaarden te verwachten zijn, bijvoorbeeld op basis van de ouderdom, de locatie, of de bouwstijl;
 • ANTICIPEREND OP VERKOOP OF WERKEN – Voldoet uw onroerend goed aan bovengenoemde criteria en voorziet u een verkoop, of wenst u op middellange termijn vergunningplichtige ingrepen uit te voeren, dan kunt u met het oog op een vlotte verkoopprocedure of een efficiënter ontwerpproces proactief door MONUMENTA een CHE-rapport laten opmaken. Voor rapporten met een langere leveringstermijn hanteren wij een voordeliger tarief;

Wat kan MONUMENTA voor u doen?

 • Opmaken van een CHE-rapport met het oog op de uitvoering van vergunnings- of meldingsplichtige werken;
 • Opmaken van een CHE-rapport met het oog op verkoop;
 • Opmaken van CHE-rapporten/bouwhistorische opnamen in functie van vastgoedbeheer;
 • Na oplevering van het rapport: toetsen van uw bouwplannen aan de onderzoeksbevindingen;
 • Na oplevering van het rapport: adviseren over de integratie van aanwezige erfgoedwaarden in uw ontwerpplannen;
 • Uitvoeren van aanvullende bouwhistorische deelontledingen in functie van restauratie, verbouwing of herbestemming;
 • Uitvoeren van aanvullend specialistisch onderzoek, zoals kleuronderzoek;
 • ...

Wat kost een CHE-rapport?

Onder meer de omvang, de aard, de ouderdom, de bouwstijl, de detaillering van de afwerking, en de algemene staat van uw gebouw of site bepalen mee de prijs van uw CHE-rapport. Elke offerte is dus maatwerk.

Contacteer ons voor meer informatie of een offerte.