Andere

Onderzoek naar de bouw- en gebruiksgeschiedenis van onroerende goederen heeft vele facetten. Biedt bouwhistorisch onderzoek geen antwoord op uw vraag, dan kunt u bij MONUMENTA ook terecht voor afgeleide en verwante vormen van onderzoek.

Historisch huizenonderzoek, huisnaamidentificatie, ...

Historisch huizenonderzoek is het onderzoek naar (een aspect van) de bouw- en gebruiksgeschiedenis van een onroerend goed op basis van literatuur, archiefgegevens, iconografisch materiaal en cartografische bronnen. Het onroerend goed zelf wordt niet of slechts zeer beperkt onderzocht. Meestal omdat de bebouwing gesloopt is of sterk gewijzigd, of omdat het materiële aspect niet relevant is voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Huisonderzoek kan zich bijvoorbeeld richten op een beroemde bewoner, of op een historische handels- of productieactiviteit. Het identificeren van huisnamen behoort eveneens tot de mogelijkheden, net als het opsporen van bouwplannen of historisch beeldmateriaal.

Kadasteronderzoek

Kadasteronderzoek richt zich op het reconstrueren van de eigendomsgeschiedenis van een onroerend goed zoals die blijkt uit kadastrale documenten bewaard in kadasterarchieven, rijksarchieven, en stads- of gemeentearchieven. Kadasteronderzoek levert onder meer informatie over historische eigendomsoverdrachten en over mutaties van percelen en opstallen. Let wel, ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn kadastrale gegevens jonger dan 100 jaar niet voor onderzoeksdoeleinden raadpleegbaar.

Architectuurhistorisch onderzoek op objectniveau

Een architectuurhistorisch onderzoek op objectniveau is gericht op het vaststellen en begrijpen van de omstandigheden waarin een bouwwerk of geheel van gebouwen tot stand kwam en evolueerde. Een in situ onderzoek naar de vormgeving van het bouwwerk of ensemble wordt gecombineerd met een historisch-archivalisch onderzoek naar factoren die het bouwwerk of ensemble tot deze vorm kunnen gebracht hebben: de intenties van de architect en de opdrachtgever, het heersende politieke of economische klimaat, de bestaande regelgeving, de technische mogelijkheden, …

Historisch-geografisch onderzoek

Bij een historisch-geografisch onderzoek wordt een antwoord gezocht op de vragen hoe en waarom een bepaald ruraal, stedelijk, of perifeer stedelijk cultuurlandschap ontstond en evolueerde (percelering, bebouwing, infrastructuur, beplantingen, …). Hierbij wordt het landschap beschouwd als het waarneembare resultaat van historische transformatieprocessen die met behulp van onder meer cartografische, iconografische, kadastrale, en geschreven bronnen te duiden zijn. De onderzoeksbevindingen worden gebruikt voor onder meer landschapsinrichting en -beheer.

...

Contacteer ons voor meer informatie.