Inventarisatie

Met een erfgoedinventaris heeft u zicht op de bouwkundig en landschappelijk waardevolle elementen, structuren en gehelen op uw grondgebied of in uw vastgoedportefeuille, en beschikt u over een waardevol beleids- of beheersinstrument.

Een erfgoedinventarisatie?

Een erfgoedinventarisatie is de lichtste vorm van bouwhistorisch onderzoek. Een inventarisatie heeft als primair doel het identificeren en beperkt beschrijven van de bouwkundig of landschappelijk waardevolle elementen, structuren en gehelen in een afgebakend geografisch gebied of in een bepaalde vastgoedportefeuille. Het kan gaan om constructies en ensembles van alle mogelijke typologieën, om interieurs en interieurelementen, om historische groenaanleg, om straatmeubilair, enzovoort.

Een inventarisatie kan algemeen (geografisch) worden aangepakt, of thematisch-typologisch. Bij een algemene inventarisatie worden alle waardevolle structuren, elementen en objecten geïnventariseerd. Bij een thematisch-typologische inventarisatie vormt een bepaald thema of een bepaalde typologie van bouwkundig of landschappelijk erfgoed het uitgangspunt.

Een inventarisatie gebeurt op basis van systematisch veldwerk en plaatsbezoeken, waar nodig aangevuld met bevragingen en beperkt historisch-archivalisch onderzoek. Een inventarisatie resulteert in een rapport en/of een dataset waarin de erfgoedkenmerken van de waardevolle structuren, elementen en gehelen worden beschreven en gecategoriseerd. Desgewenst worden de resultaten gepresenteerd in de vorm van een waardenkaart of verwachtingskaart. De diepgang van het onderzoek en de rapportagevorm worden aangepast aan de specifieke wensen van de opdrachtgever, zodat de resultaten optimaal inzetbaar zijn voor de eigen organisatie en doeleinden.

Waarom inventariseren?

 • LOKAAL BELEID - Met een geografische of thematisch-typologische erfgoedinventaris voor een historische dorpskern, een stadswijk, een bouwblok, een cultuurlandschap, … beschikt u over een waardevol instrument voor onder meer de uitbouw van een eigen onroerend erfgoedbeleid, de vorming van ruimtelijk beleid, en de promotie van cultuur- of erfgoedtoerisme;
 • VASTGOEDBEHEER - Met een erfgoedinventaris van uw vastgoedportefeuille of landgoed weet u precies welke goederen met erfgoedwaarde u bezit of beheert en wat hun belang is. Zo kunt u een gepaste beheerstrategie uitwerken en uw portefeuille verder optimaliseren. Bijvoorbeeld door het opstellen van beheersplannen, door het aanvragen van erfgoedpremies, of door in een vroeg stadium de nodige vervolgonderzoeken te organiseren in geval van restauratie-, renovatie- of herbestemmingsplannen;
 • EFFECTRAPPORTAGE - Een gerichte erfgoedinventarisatie maakt duidelijk of er in een plan- of projectgebied bouwkundig of landschappelijk waardevolle elementen aanwezig zijn, en welke. Aan de hand van de inventaris kunnen zowel de schadelijke als gunstige effecten van de voorgenomen bestemmingen of ingrepen op de cultuurhistorische waarden in beeld worden gebracht;

Wat kan monumenta voor u doen?

 • Verkennend doorlichten van een vastgoedportefeuille of landgoed. Is een inventarisatie zinvol?
 • Opmaken van een algemene of thematisch-typologische erfgoedinventaris van een vastgoedportefeuille of landgoed;
 • Uitvoeren van inventarisatieprojecten voor lokale overheden op basis van eigen voorbereidend veldwerk;
 • Uitvoeren van inventarisatieprojecten op basis van een preselectie, bijvoorbeeld door het Agentschap Onroerend Erfgoed;
 • Bieden van praktische ondersteuning bij inventarisaties;
 • Verfijnen of actualiseren van bestaande inventarisgegevens;
 • Uitvoeren van aanvullend bouwhistorisch onderzoek;
 • ...

Wat kost een erfgoedinventarisatie?

De kostprijs van een inventarisatie wordt onder meer bepaald door de vereiste diepgang van het onderzoek, en door de uitgestrektheid van het projectgebied of de omvang van uw patrimonium. Op basis van uw bestek of onderzoeksvraag maken wij graag een offerte op maat. Een omstandige inventarisatie kan desgewenst gefaseerd en over een langere termijn worden uitgevoerd.

Contacteer ons voor meer informatie of een afspraak.